Masa i težina kao različiti pojmovi

Ponovi osnovne pojmove vezane za masu kao fizičku veličinu.

Kako se u fizici definiše masa?

 

Koja je osnovna merna jedinica za masu?

Kako se označava?

Koje još merne jedinicekoristimo za izražavanje mase?

Kojim merilom/mernim instrumentom merimo masu?

Da li masa zavisi od položaja tela u prostoru?

Na slična pitanja odgovoriti kada je u pitanju težina tela.

Podsetite se Hukovog zakona.

Klikni na sliku da otvoriš interaktivnu simulaciju.

masa-i-tezina

Postavite trenje na NONE, elastičnost opruge na 5, bez energetskog bilansa, No show.

Koristeći simulaciju, izmerićemo istegnuće opruge.

Koristeći Hukov zakon, izračunaćemo težinu tegova, masa 50g, 100g i 250g.

Prvo na Zemlji, potom na Mesecu i Jupiteru.

Kako se masa ne menja u zavisnosti od položaja tela u prostoru, uporedićemo rezultate dobijene za težinu.

Izvedite zaključak o težini. Da li se menja ili se ne menja u zavisnosti od položaja tela u prostoru?

Na kraju je potrebno uporedno analizirati osobine mase i težine.

Osnovna/izvedena fizička veličina

SKalarna/vektorska fizička veličina

Merna jedinica/dozvoljene merne jedinice

Merila/merni instrumenti.

 

 

 

Galerija

Задаци за вежбу-Мерења

Ova galerija sadrži 3 fotografije.

  Шта је резултат сваког мерења? Резултат сваког мерења је бројна вредност мерене величине изражена у одговарајућим јединицама. Како би смо могли да дефинишемо мерење? Мерење је поступак којим се одређују бројне вредности физичких величина изражених у одговарајућим јединицама. 3. … Nastavite sa čitanjem

Rate this:

Hidrostatički i atmosferski pritisak.

Obnoviti:

Kako se definiše pritisak?

Koja je osnovna i koje su veće i manje jedinice za pritisak?

Kako se pritisak prenosi kroz čvrsta tela?

Kako se spoljašnji pritisak prenosi kroz zatvorene tečnosti i gasove?

U ovom postu ćemo se upoznati sa hidrstatičkim pritiskom ili pritiskom stuba tečnosti.

Pogledajte snimak sa Youtubea

Kako objasniti ovo što se u ogledu vidi?

Pogledajte prezentacije

Hidrostaticki prtisak

Atmosferski pritisak