Kretanje, srednja brzina

fd

1. Automobil se kreće po pravom putu. Prvoh 30km prelazi brzinom od 60km/h, sledećih 40km prelazi brzinom od 80km/h, aposlednjih 30km prelazi brzinom od 20km/h. Izračunati srednju brzinu kojo je automoblil prešao put. (40 km/h)

2. Biciklista je za vreme 5s prešao put od 40m, za sledećih 10s prešao je put od 0.1km, a zatom se odmarao 60s. Preostali deo puta prešao je za vreme od 5s. Ako je srednja brzina na celom putu 2m/s, nećai preostali deo puta i srednje brzine na svakom delu puta.

(preostali de o puta je 20m; sr. brzina na prvom delu puta je 10m/s; sr. brzina na drugom delu puta je 4m/s)

3. Krećući se od kuće do škole Nemanja je put od 100m prešao za 2min. Pošto je zaboravio svesku, vrati se, krećući se brže i za 45min stigne kući. Za 1min pronalazi svesku i ponovo krene u školukoja je udaljena 400m i za 3 min i 15s stigne u školu. Kolika je srednja brzina njegovog kretanja? (1,43 m/s)

4. Trećinu ukupnog vremena telo se kreće brzinom 5m/s, a ostatak vremena brzinom 2m/s. Kolika je srednja brzina tela? (3m/s)

Put između dva mesta pešak može da pređe za 6h, a biciklista za 2h. Pešak krene na put u 7h, biciklista u 9h. Kada će biciklista stići pešaka?

(u 10h)

Na sledećem času dodatne nastave, proverićemo postupak izrade zadatka i rezultate.