Омов закон за цело струјно колo. Везивање отпорника

Како се називају основни елементи струјног кола?
Како се везују извори напона у ел. колу?
Шта је ел. напон?
Како се дефинише електрична струја?
Како гласи Омов закон за део струјног кола?
Георг Симон Ом је увео је појам ел. отпорности и експериментално је установио основни закон струјног кола који повезује ел. струју, напон и отпорност кола. У његову част јединица за ел. отпорност носи назив ом.
Омов закон за део струјног кола

I = U/R

           Електрична струја у проводнику сразмерна је електричном напону на његовим крајевима, а обрнуто је

сразмерна електричној отпорности тог проводника.

Посматраћемо најједноставније струјно коло

sk1

Састоји се од извора ел. отпорности r, и електромоторне силе ε, и спољашњег проводника (потрошача) отпорности R. Сви елементи су спојени идеалним проводницима, без отпорности

Електромоторна сила је рад који је потребно извршити да би се јединично позитивно наелектрисање пренело са негативног на позитиван пол унутар извора. Обележава се са грчким словом ε. Раздвајање се врши на рачун механичке, хемијске, топлотне и неке друге енергије.

У овом колу укупна отпорност је једнака збиру спољашње и унутрашње отпорности, па је:

I = ε / R+r

Ово је основни облик Омовог закона за једноставно струјно коло.

Једносмерна ел. струја у неразгранатом ел. колу сразмерна је електромоторној сили извора, аобрнуто је сразмерна збиру спољашње и унутрашње отпорности у колу.

 1. Овај израз може да се напише и овако:

IR + Ir = ε,

Где је IR=U el. napon na krajevima el. извора, па је

U = ε – Ir

Ел. напон на половима извора има има мању вредност када кроз коло тече струја.

Навести примере проводних и изолаторских материјала.
Навести основне елементе струјног кола и нацртати слику.
Како гласи оОмов закон за део/цело струјно коло?

I = U/R   ;   I = ε / R+r

 

Како се израчунава еквивалентан отрпор редно/паралелно везаних отпорника?
Попунити празна места у табели и нацртати график зависности ел. струје од времена.

sk2

Три отпорника једнаких електриних отпорности од по 45 ома, везују се редно и паралелно. Наћи однос њихових еквивалентних електриних отпорности.
Eлектрични отпорници једнаке отпорности везани су као на слици. Израчунати вредност еквивалентне отпорности.

sk3Електрични отпорници су везани као на слици. Израчунати еквивалентну отпорност ако су отрпоности отрпоника 2ома, 8 ома и 10 ома.

sk4

 

Домаћи

Еектромоторна сила извора је 4.5 волти, а његова унутрашња отпорност је 0.5 ома. Наћи ел. отпорност спољашњег дела кола при којој би кроз електрично коло протицала струја од 1А.

Advertisements

Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон

Кључне речи: рад. ел. струје, снага ел. струје, Џул-Ленцов закон

Подсетите се:

 • Како се дефинише ел. струја?
 • Как се дефинише механички рад?
 • Како се дефинише снага?

 

Колики је рад силе ел. поља на померању наелектрисања из једне у другу тачку поља, на растојању d?
A=Fd=qEd=qU
Ова формула може да се примени и на рад силе електричног поља у проводнику.
 
Ако је количина наелектрисања q, изражена преко ел. струје и времена протицања q=It, заменом у претходни израз добијамо
А=UIt
Рад сталне једносмерне ел. струје у неком делу ел. кола једнак је производу напона на крајевима тог дела кол , струје и времена њеног протицања.

Јединица рада ел. струје је џул [J]
1J=1VАs
Ел. струја у проводнику изврши рад од једног џула ако је на његовим крајевима напон од једног волта, а кроз њега протиче струја од јеног ампера у току од једног секунда.

Да ли ел. струја има снагу?
Снага ел. струје одређена односом рада и времена за које се тај рад изврши.
P = A/t=UI
Снага сталне једносмерне ел. струје једнака је производу ел. напона и струје.
Јединица за снагу ел. струје је ват, [W].
1W = 1VA
U техници се користе киловат и мегават, али и миливат.

Када је позната снага ел. струје може се израчунати укупан рад електричног уређаја за време t.
A = Pt
Рад електричне струје једнак је производу њене снаге и времена.
Јединица за рад може да се изрази као умножак вата и секунде.
Пример:
Задатак 29., 30, 31., страна 147, Збирка

Рад и снага електричне струје-презентација.

Пример:
Кроз проводник грејалице чија је отпорност 5 ома за време од 2,5 часова протиче ел. струја од 4А. Израчунати количину топлоте коју ослободи грејалица.
Q=I2Rt=1kWh=3.6MJ

У доњем, левом, углу налази се клизач којим подешавате јачину струје и након тога кликом на отворени прекидач пуштате струју. У зависности од јачине струје вода ври у различитим временским интервалима чији мерач се налази у горњем, десном, углу. Тестирајте теорију, на пример, за јачину струје 1А и 4А. Да ли четири пута јача струја четири пута брже загреје воду до врења или јој треба више или мање времена?

Симулација Џул-Ленцовог закон.

Рад и снага електричне струје. Џул-Ленцов закон. Задаци

 1. Колики рад изврши ел. струја од 0,3А, при протицању кроз два редно везана отпора за 10 минута? R1=30Ω R2=15Ω  (2.43 kJ)
 2. Одреди рад који изврши електрична струја за пола сата, ако су две сијалице паралелно везане. Отпор једне сијалице је 30Ω. Сијалице су везане за батерију од 4,5 волти. (2.43 kJ)
 3. Колика је јачина струје која пролази кроз потрошач чији су крајеви под напоном од 200 волти, а ко за 5 минута утроши 0,48МЈ. (8А)
 4. Напон трамвајске мреже је 600 волти. Кроз електромотор трамваја протиче струја од 100А., тако да трамвај има сталну брзину од 15 m/s., при дејству вучне силе од 3kN. Колики је стрпен корисног дејства тог електромотора? (75%)
 5. Колика је снага миксера који је прикључен на градску мрежу 220V, користи струју од 4,5А за рад електромотора? (900W)
 6. Напо трамвајске мреже је  600 volti. Снага трамваја је 105W. Kоликом струјом се напаја мотор ако занемаримо губитке енергије? (166,7А)
 7. На рачуну Електропривреде Србије налази се износ у kWh. Која је величина у питању?

а)снага електричне струје

б)Количина ослобођене топлоте

в)Енергија електричне струје

г)Јачина електричне струје

12. Колико часова домаћица пегла, ако је њена пегла од 1400W, ослободила количин топлоте од 5МЈ?(1h)

Омов закон за део струјног кола-задаци

Омов закон за део струјног кола
I = U/R
 
             Електрична струја у проводнику сразмерна је електричном напону на његовим крајевима, а обрнуто је  сразмерна електричној отпорности тог проводника.
 
 
 
 ЗАДАЦИ1. Која од линија на графику представља зависност електричне струје од напона по Омовом закону?

IMG_20140310_150541

2. Напон на крајевима отпорника је 60V. Колику јачину струје показује амперметар занемарњивог унутрашњег отпора, ако је отпор 20Ω?
IMG_20140310_150603

3. Колики је отпор у колу са промењљивим напоном , ако се струја мења као на графику? Колика ће бити јачина струје при напону од 10V?
IMG_20140310_150644
4. Количина наелектрисања која протекне кроз попречни пресек влакна у сијалици за 5 минута износи 30C. Колики је отпор влакна сијалице, ако волтметар на слици показује напон на њеним крајевима?
IMG_20140310_150654

5. На слици су приказана два струјна кола. Према показивачима амперметара утврдити у ком колу тече јача струја?
IMG_20140310_153625
6. На слици су дате шеме три струјна кола. Навести грешке у овим струјним колима?

IMG_20140310_153532

7. На слици је дат дијаграм зависности јачине ел. струје од ел. напона ел. извира. На основу дијаграма утврдити:
а) Колика јачина струје одговара напону од 6V?
б)Колика је отпорност струјног кола?
IMG_20140310_153712
8. На слици је приказана зависност ел. струје од напона ел. извора за три вредности отпорности струјног кола.У ком сличају (права на графику) је отпорност струјног кола највећа?
Колике су отрпорности струјног кола у сва три случаја?

IMG_20140310_153723

9. На слици је дат изглед спољашњег струјног кола. Приказати шематски ово струјно коло. Израчунати колика је отпорност промењљивог отпорника укљученог у ово коло.
???????????????????????????????
10. Колики би требало да буде пресек бакарног проводника дужине 80m да би кроз њега протицала струја јачине 0,5А када се прикључи на електрични извор напона од 40V?

Električno polje. Sistemazizacija i utvrđivanje

 1. Шта је сила и којаје њена основна јединица?

Сила је мера зајамниг деловања тела. Јединица је њутн, 1N.

 1. Како се у физици дефинише механички рад?

Механички рад који врши нека сила, управо је сразмеран производу интензитета силе и дужине пута који је тело прешло под дејством те силе, ако се померање врши у смеру деловања силе. Основна јединица је џул, 1J.

A = F s

 1. Како гласи Кулонов закон?

F=k q1 q2/r2

Интензитет силе којом се привлаче или одбијају два налекетрисана тела сразмеран је производу њихових колиина наелектрисања, а обрнуто сразмеран квадрату њиховог међусобног растојања.

К је константа сразмерности која заивиси од природе средине у којој се налазе наелектрисања и за вакум њена вредност је

К=9 109 Nm2/C2

 1. Јачина ел. поља у некој тачки бројно је једнака сили којом то поље делује на јединично наелектрисање тела које се налази у тој тачки.

E = F/q,

 

 1. Naleketrisavanje tela je proces _____________________________________.
 2. Naelektrisavanja tela se može izvršiti na tri načina:___________________________, ______________________________ i elektrostatičkom _____________________________.
 3. Pri trljanju staklene prizme svilom, na svilu prelazi određen broj slobodnih elektrona. Zbog toga staklo i svila postaju naelektrisani tako da su njihove količine naelektrisanja: a) iste po količini, suprotnog znaka     b) veće na staklu, suprotnog znaka     c)veće na svili, suprotnoh znaka d)iste po količini i znaku
 4. Kada se negativno naelektrisani elektroskop dodirne nalektrisanom šipkom kazaljka elektroskopa  se pomeri ka nuli. Kojom vrstom naelektrisanja je naelektrisana šipka?
 5. Dva nenalektrisana elektroskopa spojena su provodnikom. Kada se elektroskopima prinese negativno naelektrisana šipka, a zatim se skloni provodnik koji ih povezuje, elektroskopi će se:a) naelektrisati oba pozitivno     b) naelektrisati oba negativno    c) razelektrisati     d)nalektrisati tako da je bliži pozitivan a dalji negativan
 1. Pri trljanju svilenom tkaninom, staklne akugla je izgubila 1016 elektrona. Kolikom količinom naelektrisanja je naelektrisana? Naelektrisanje jednog elektrona iznosi 1,6 10-19   C. (1,6mC)
 2. Koliko je elektrona prešlo na elektrometar pri dodiru negativno nelektrisanog štapa, ako elektrometar pokazuje 3,2mC? (2 1016)
 3. Dva ista valjkasta gvozdena tela, spojena spojena su metalnim provodnikom.  Nelektrisanje jednog valjkastog tela je 7 mikro kulona. Koliku količinu naelektrisanja imaju ova tela nakon spajanja? (3,5 mikrokulona)
 4. Dve jednake kuglice od bakra naelektrisane su sa 1,6nC i  -6,4nC. Koliko će svaka imati naelektrisanja nakon što ih spojimo? (-2,4nC)
 5. Gvozdena kuglica ima višak od 1014     elektrona u odnosu na broj prisutnih protna. Sa koliko kulona će biti naelektrisana nakon dodira sa istom takvom kuglicom koja nije nalektrisana? (-8 µC)

Омов закон за део струјног кола

 • Од ког материјала су направљени контакти у струном колу?
 • Шта је ел. напон?
 • Како се дефинише електрична струја?
 • Како се дефинише електрична отпорност?

Електрична отпорност је физичка величина којом се исказује мера отпора усмереном кретању  наелектрисаних честица кроз проводник.

Ел. отпорност проводника сразмерна је његовој дужини, обрнуто сразмерна површини попречног пресека, а константа сразмерности је специфична отпорност.

R = ρ l/S

 • Које су  јединице мере ових физичких величина?
 • Георг Симон Ом је увео је појам ел. отпорности и експериментално је установио основни закон струјног кола који повезује ел. струју, напон и отпорност кола. У његову част јединица за ел. отпорност носи назив ом.
 • Омов закон за део струјног кола
 • I = U/R
 •              Електрична струја у проводнику сразмерна је електричном напону на његовим крајевима, а обрнуто је  сразмерна електричној отпорности тог проводника.
 • Графички приказ Омовог закона:
  Из Омовог  закона  следи да је  U = IR, где је U-напон на крајевима проводника тј. потрошача, I- електрична струја и R- отпорност проводника.
 • Следи и да је R = I / U
 • Ако се задржимо на изразу I = U /R  и на  x осу нанесемо вредности напона, а на y осу вредности ел. струје, добићемо праву линију која полази из координатнок почетка.
  Коефицијент правца праве одређује вредност ел. отпорности. Што је већи коефицијент правца праве, то је већа ел. отпорност.
 • Сетите се линеарне зависности две велилине коју сте учили из математике y=kx.
 • Очигледно да је k у изразу за Омов закон 1/R.

Пример:

Користећи аплет, за дате вредности напона, и сталну вредност отпора од 1 oma, 5 oma и 7 ома, одреди јачину електричне струје, попуни табелу и нацртај графике зависности.

У појединим мерењима биће потребно променити мерни опсег на амперметру! Увек одреди вредност најмањег подеока на мерној скали и очитај измерену струју.

Упореди графике и дискутуј везу између нагиба праве и величине електричне отпорности.

На једном графику скицирај зависност струје од напона за све три вредности отопора. Шта се уочава? Како ће се “кретати“ права зависности за отпоре мање од 1 ома?

U [V]

1

2

3

4

5

I [A]

Aплет који демонстрира Омов закон:

oz

На основу овога може се дефинисати мерна јединица електричне струје, ампер. Ако на крајевима отрпорника од једног ома постоји напон од једног волта, онда кроз њега протиче струја од једног ампера.

Електрична отпорност проводника

Кључне речи:

 • електрична отпорност проводника

Установили смо да електрична струја зависи од напона.

Ако се у неком струјном колу повећа напон, повећаће се и електрична струја.

Сетите се сличности измећу разлике потенцијала на крајевима проводника и разлике гравитационе потенцијалне енергије при паду воде са неке висине.

Да ли ово важи за проводнике направљене од различитих материјала?

Не важи. Да и се објаснила ова појава, мора да се уведе нова физичка велична-електрична отпорност, која се означава са R.

О електричној проводнисти више можете видети на Електрична отпорност проводника

Кликом на слику, можете да отворите симулацију, која ће помоћи да боље разумете електричну проводљивост.

otpor

Jednosmerna struja. Merenje jednosmerne struje i napona

 1. Za postojanje el. struje potrebno je da se na krajevima provodnika uspostavi i održava razlika potencijala.
 2. Uređaji pomoću kojih se to postiže, nazivaju se IZVORI EL. STRUJE.
 3. Šta se dešava u izvorima el. struje?

Nastaje razdvajanje + i – naelektrisanih čestica i usmeravanje njihovog kretanja. Ove čestice dolaze do delova izvora koji se nazivaju POLOVI. Kod svakog izvora imamo + i – pol.

 1. Primeri: leklanšeov element, olovni akukulator, baterija…
 2. Leklanšeov element i akumuatori su izvori jednosmerne struje.
 3. El. struja čiji se smer i i vrednost ne menjaju u toku vremena je STALNA JEDNOSMERNA STRUJA:
 4. Smer JS u metalnom provodniku je smer kretanja suprotan smeru kretanja elektrona, dakle od + ka – polu izvora.
 5. Elektromotorna sila, EMS-Rad potreban za prenošenje jediničnog + naelektrisanja sa – na + po izvora naziva se EMS i obeležava se sa ε. Jedinica za EMS [1V].
 6.  Strujno kolo se sastoji od izvor ael. struje, potrošača i prekidača.
 7. Vrednost jednosmerne struje

Postojanje razl. potencijala tj. napona omogućava protok el. struje. Dakle, el. napon i struja su međusobno povezani kao uzrok i posledica.

 1. El. struja u provodniku brojno je jednaka količini naelektrisanja koja prođe kroz poprečni presek provodnika z jednu sekundu.

I = q/t,

Gde je I jačina el. struje, q-koliina naelektrisanja, a t vreme.

 1. Jedinica je amper, 1A = 1C/s
 2. Miliamper, mikroamper  i kiloamper.
 3. Primer:Izračunati vrednost el. struje u el. kolu koje čine izvor struje, sijalica i prekidač, ako je kroz sijalicu protekla količina elektriciteta od 216 kulona za 20 minuta.

I = q/t = 216C/1200s = 0.18A

 1. Instrument za merenje el. struje naziva se AMPERMETAR, a napona VOLTMETAR.
 2. Simboli u šemama el. kola

amervoltmetar

 1. Ispod skale ampermetra upisano je A-amper, mA-miliamper ili  μA-mikroamper
 2. Kako ameprmetar i voltmetar vezuju u kolo?

El. struja ima istu vrednost  svim delovima el. kola, ako nije razgranato., pa se ampermetar vezuje redno.

 1. Za merenje napona na polovima el. izvora ili na drugom mestu u kolu, koristi se VOLTMETAR. Na skali voltmetra nalazi se slovo V-oznaka za volte. Skala može biti u u mili ili mikrovoltima, ali i u kilovoltima.Pozitivan kraj voltmetra vezuje se za pozitivan pol izvora struje.
 2. Voltmetar se vezuje u kolo paralelno.
 3. Ampermetar meri ukupnu struju u kolu, dok voltmetar meri napon na pojedinim deovima kola.

ANALOGNI AMPERMETAR I VOLTMETAR

Probajte sami da napravite električno kolo i da u njega vežete voltmetar paralelno, a ampermetar redno. Obratite pažnju da na dnu stranice postoji mogućnost za preuzimanje apleta  na srpskom jeziku.

Електрична струја. Услови за настајање. Извори

Кључне речи: носиоци наелектрисања, усмерено кретање наелектрисаних честица, електрична струја, напон, извори електрилне струје

Прво ћемо се подсетити:

ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

 1. Како се тело може наелектрисати?
 2. Шта се дешава током процеса наелектрисавања?
 3. Навести врсте наелектрисања
 4. Шта је електрископ?

Једноставан ел. инструмент који детектује врсту  наелектрисања тела.

 1. Шта је електрометар?

Ел. инструмент који мери коичину нелектрисања на телу.

 1. Како гласи закон одржања наелектрисања?
 1. Посматрајмо на анимацији на филму два електроскопа.
 2. Закључак:
 • Извесна количина налекектрисања је прешла са једног електрископа на други.
 • Електрони са првог електроскпа кроз металну шипку прешли на други
 • УСМЕРЕНО КРЕТАЊЕ ЕЛЕКТРОНА НАЗИВА СЕ ЛЕ. СТРУЈА
 1. ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА ЈЕ УСМЕРЕНО КРЕТАЊЕ НАЕЛЕКТРИСАНИХ ЧЕСТИЦА
 2. Шта се дешава ако се електроскопи повежу папиром или пластиком?
 3. шта закључујете из овога?

Неки материјали проводе наеектрисане честице, а неки не.

 1. Навести проводнике и изолаторе. У електротехници се користе и полупроводници.
 2. Чиме је условљена разлика у проводљивости код различитих материјала?

Њиховом структуром и грађом.

 1. Које честице су носиоци наелектрисања?

Електрони, протони, позитвни и негативни јони.

 1. Шта су јони? (хемија)
 2. Како се деле материјали у односу на проводљивост?

Проводници, полупроводници и изолатори.

 1. Које честице су носиоци електричне струје у металима, течностима и гасовима?

Електрони, позитивни и негативни јони, јони и сл. електрони, респективно

 1. Погледаћемо анимацију која показује како електрони носе ел. струју у металима (метална решетка, електронски облак, хаотично, усмерено кретање)
 2. Који услов мора да буде испуњен да би се ел. у металној решетци кретали усмерено?

Мора да постоји разлика потенцијала или напон.

 1. Ел. струја тече кроз проводник све до постоји разлика потенцијала
 2. Који услов мора да буде испуњен да и струја трајно протицала?

Да би струја трајно протицала мора да се одржава стална разлика потенцијала.

 1. Како се називају уређаји помоћу којих се одржава стална разлика потенцијала?

Извори ел. струје (джепна батерија, акумулатори, генератори…)

Погледајте презетацију.

ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ СТРУЈЕ

 1. За постојање ел. струје потребно је да се на крајевима проводника успостави и одржава разлика потенцијала.
 2. Уређаји помоћу којих се то постиже, називају се ИЗВОРИ ЕЛ. СТРУЈЕ.
 3. Шта се дешава у изворима ел. струје?

Настаје раздвајање + и – наелектрисаних честица и усмеравање њиховог кретања. Ове честице долазе до делова извора који се називају ПОЛОВИ. Код сваког извора имамо + и – пол.

 1. Примери: лекланшеов елемент, оловни акукулатор, батерија…
 2. Лекланшеов елемнт и акумуатори су извори једносмерне струје.
 3. Ел. струја чији се смер и и вредност не мењају у току времена је СТАЛНА ЈЕДНОСМЕРНА СТРУЈА:
 4. Смер ЈС у металном проводнику је смер кретања супротан смеру кретања електрона, дакле од + ка – полу извора.
 5. Симбол:
 6. Електромоторна сила, ЕМС, Рад потребан за преношење јединичног + наелектрисања са – на + по извора назива се ЕМС и обележава се са ε. Јединица за EMS [1V].
 7.  Струјно коло се састоји од извор аел. струје, потрошача и прекидача.
 8. Вредност једносмерне струје

Постојање разл. потенцијала тј. напона омогућава проток ел. струје. Дакле, ел. напон и струја су међусобно повезани као узрок и последица.

 1. Ел. струја у проводнику бројно је једнака количини наелектрисања која прође кроз попречни пресек проводника з једну секунду.

I = q/t,

Где је I јачина ел. струје, q-колиина наелектрисања, а t време.

 1. Јединица је ампер, 1A = 1C/s
 2. Милиампер, микроампер  и килоампер.
 3. Пример:Израчунати вредност ел. струје у ел. колу које чине извор струје, сијалица и прекидач, ако је кроз сијалицу протекла количина електрицитета од 216 кулона за 20 минута.

I = q/t = 216C/1200s = 0.18A

Погледајте презентацију.

 1. Поновити:
 • Шта су извори ел. струје?
 • Шта је једносмерна ел. струја?
 • Како се дефинише јед. ел. струја?
 • Која је основна јединица за ел. струју?
 1. Домаћи:

Зашто је опасно непосредно додирнути проводник који је спојен са градском ел. мрежом, када смо у контакту са земљом ил и бетоном?

Električno polje. Sistematizacija i utvrđivanje

 1. Što je veća količina naelektrisanja koja uzajamno deluju, sila je ___________________.
 2. Sila je obrnuto srazmerna __________________ rastojanja.
 3. Sila  ______________ od sredine u kojoj se nalaze naelektrisanja.
 4. Koji Njutnov zakon važi kod ovih interakcija?        “ + i +“     i    “- i –“.
 5. U vazduhu na rastojanju od 1m nalaze se dva raznoimena naelektrisanja od po 1µC.  Za koliko se promeni Kulonova privlačna sila ako se rastojanje između njih poveća dva puta? (6,75mN)
 6. Dva istoimena nalektrisanja nalaze se u vazduhu: jednom je količina naelektrisanja smanjena na pola, a rastojanje između ta dva nelektrisanja je smanjeno tri puta. Da li se Kulonova sila povećala ili smanjila i koliko puta? (4,5 puta)
 7. Koji  uslovi moraju da budu ispunjeni da bi se kuglica određene mase mogla da lebdi između dve nalektrisane ploče:
  1. -gravitaciona sila je zanemarljivo mala
  2. -Kulonova i gravitaciona sila su u ravnoteži.
  3. -Kulonova i gravitacioa sila deluju na dole
 8. Ako kuglica lebdi između dve naelektrisane ploče, mora biti:
  1. -negativno naelektrisana
  2. -pozitivno naelektrisana.
  3. -nenaelektrisana
 9. Tri tačkasta naelektrisanja čine temena jednakostraničnog trougla. Skiciraj rezultantu sila ako dve iste količine    naelektrisanja q deluju na q0. silama od 5mN.
 10. Nacrtaj polje pozitivnog i negativnog naelektrisanja , kao i polje električnog dipola.
 11. Koje telo ima slabije električno polje? Pozitivno naelektrisano telo A ili negativno naelektrisano telo B?
 12. Kolika je jačina električnog polja koja na nelektrisanje  od 9µC deluje silom od 6 mN?(667N/C)
 13. Na koliku količinu naelektrisanja polje od 36N/C, deluje silom od 0,24 milinjutna?(6,67µC)
 14. U tački A nalazi se naelekreisanje od 2mC, a u tački B nalektrisanje od 0,3mC.
  1. Kakve su Kulonove sile u tim tačkama? Kolika je jačina električnog polja u tački A koja potiče od qb tačke u vazduhu ba međusobnoj udaljenosti od 10m. (Ea=27kN/C)
  2. Da li je u tački B ista jačina polja?
 15. Između dve naelektrisane ploče nalazi se pozitivno tačkasto naelektrisanje q. E=100N/C,  d=0,2mm,  q=0,1µC
  1. Nacrtaj linije sila električnog polja između ploča.
  2. Nacrtaj smer kretanja naelektrisanja  pod dejstvom polja.
  3. Izračunaj koliki rad izvrši polje nad ovim naelektrisanjem pri kretanju od jedne do druge ploče, ako je krenulo iz stanja mirovanja. (2nJ)
  4. Šta se dešava sa potencijalnom energijom ovog naelektrisanja  pri kretanju pod dejstvom polja.
 16. Rad koji polje izvrši pri premeštanju naelektrisanja 0,6C između ploča kondenzatora iznosi 240mJ. Koliko milimetara iznosi rastojanje između ploča kondenzatora ako je jačina plja 200N/C?(d=2mm)
 17. Rastojanje između ploča kondenzatora je 8mm. Za premeštanje količine naelektrisanja 200µC od jedne do druge ploče, nasuprot delovanja polja, uloži se rad od 3,2mJ. Kolika je jačina električnog polja između ploča?(2kN/C)